Karta Globala Malen Logo Och Ikoner

Hållbarhet hos ByggBröderna i Falkenberg

"Som VD för Byggbröderna i Falkenberg är jag stolt över att dela med mig av vårt outtröttliga engagemang för hållbarhet. Vi är fast övertygade om att företag har ett ansvar att prioritera planetens välmående och kommande generationers intressen. Hållbarhet är inte bara ett modeord för oss; det är djupt förankrat i kärnan av vår verksamhet och vägleder våra beslut och handlingar vid varje steg." Jan-Åke Kjeller

På ByggBröderna förstår vi att hållbarhet omfattar ett brett spektrum av faktorer, inklusive miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vi erkänner samspelet mellan dessa element och strävar efter att skapa en positiv påverkan inom varje område. Här är vad vårt företag anser om hållbarhet:

Miljöansvar:

Att bevara planetens värdefulla resurser och minimera vårt ekologiska fotavtryck är en av våra främsta bekymmer. Vi har implementerat hållbara metoder i hela vår verksamhet, från energieffektiva teknologier och initiativ för avfallsminskning till ansvarsfullt inköp. Genom att ständigt söka innovativa lösningar strävar vi efter att bidra till en grönare framtid och bekämpa klimatförändringarna.

Socialt ansvar:

Vårt engagemang för hållbarhet sträcker sig bortom miljöaspekterna. Vi prioriterar välbefinnandet och stärkandet av våra anställda, kunder och de samhällen där vi verkar. Vi främjar en inkluderande arbetsmiljö som värderar mångfald, jämlikhet och personlig utveckling. Dessutom engagerar vi oss aktivt i lokala samhällen genom initiativ som främjar utbildning, hälsa och social välfärd. Genom att prioritera socialt ansvar strävar vi efter att göra en positiv skillnad i människors liv.

Etiska affärsprinciper:

Integritet och etiskt uppträdande ligger i hjärtat av vår affärsfilosofi. Vi följer de högsta standarderna för företagsstyrning, transparens och ansvarsskyldighet. Vi förespråkar rättvis handel, främjar etiskt inköp och säkerställer ansvarsfull hantering av leverantörskedjan. Genom att upprätthålla starka etiska principer strävar vi efter att bygga förtroende hos våra intressenter och bidra till en hållbar och rättvis global ekonomi.

Innovation för en hållbar framtid:

Vi tror att innovation är nyckeln för att lösa de komplexa utmaningar som vår planet står inför. Vi investerar i forskning och utveckling för att driva hållbar innovation inom våra produktlinjer och affärsprocesser. Genom att omfamna banbrytande teknologier och samarbeta med likasinnade partners strävar vi efter att skapa lösningar som hanterar brådskande miljö- och sociala frågor.

Sammanfattningsvis är hållbarhet inte bara ett strategiskt mål för oss; det är en grundläggande del av vår identitet. Vi är engagerade i att bedriva verksamhet på ett sätt som lämnar en positiv och varaktig inverkan på världen. Genom att integrera hållbarhet i allt vi gör hoppas vi inspirera andra att följa med oss på denna resa mot en mer hållbar och framgångsrik framtid.

Globala målen hos ByggBröderna i Falkenberg

Vi på ByggBröderna i Falkenberg arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi på Byggbröderna i Falkenberg arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 samt ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2004.

Miljömässig hållbarhet

13 Bekämpa klimatförändringarna

Hållbarhet hos Byggbröderna i falkenberg

I vårt arbete verkar vi för att förebygga föroreningar och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vi ser oss som ett modernt företag och har som krav att aktivt arbeta med miljöarbete och är en viktig del i verksamheten. Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande på miljöpåverkan. Kretsloppstänkande är självklart för oss och vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan.

Vi på ByggBröderna ser vårt miljöarbete som en hjälp att nå en ständig förbättring av den påverkan vårt företag har på den yttre miljön. Vid beställningar av material och val av produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter och vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion för att minska spill och återvinning är en naturlig del av vår verksamhet.

För avfall tillämpas källsortering enligt kommunala riktlinjer. För material som är möjligt att återanvända och effektivisera våra processer för ökade användningsområden för att minska materialet i ett projekt för att motverka åtgången på materialet. Vi har kärl för olika avfallstyper som finns uppställda på vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med våra rutiner att återvinningen av materialet ska finnas och hålla god ordning och reda.  

Social Hållbarhet

 5 Jämställdhet - Moderna arbetsplatser speglar samhället

Hållbarhet hos ByggBröderna i Falkenberg

Byggbröderna i Falkenberg arbetar aktivt i ämnet för att främja balans mellan kvinnor och män i alla delar av företaget och uppfattas av medarbetare som ett jämställt företag.

Byggbröderna har tydliga mål emot könsdiskriminering och arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. I samband med rekrytering arbetar vi aktivt och ser positiv utveckling. Kvinnors förutsättningar för karriär och framgång är väldigt hög på Byggbröderna. Idag har vi en majoritet i arbetsledningen som är kvinnor.

Ekonomisk Hållbarhet

12 Hållbar konsumtion och produktion - Hållbarhetsprestanda är viktigt

Hållbarhet hos Byggbröderna i Falkenberg

Vi arbetar för att ha god kontroll över våra samtliga produkter i verksamheten och hur vi hanterar vad gäller kemiskt innehåll, krav avseende sociala aspekter och miljöprestanda.

För att nå målet arbetar vi med att systematisera dokumentationen och utveckla redovisningen av våra produkters hållbarhetsprestanda och att sätta tydliga hållbarhetskrav och gör kontroller i värdekedjan. Arbetar för att våra egna produkter ska finnas med i databaser som vår kund använder, exempelvis Byggvarubedömningen.

Effektivisera transportleveranser, Cirkulär ekonomi

Våra godstransporter anlitar vi både speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods. Samt optimerade körningar i vår egen verksamhet med våra bilar. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Bygg Bröderna i Falkenberg arbetar med egenkontroller på färdiga produkter innan levereras till kunden för att fastställa att produkten är godkänd innan leverans.