Karta Globala Malen Logo Och Ikoner

Globala målen hos ByggBröderna i Falkenberg

Vi på ByggBröderna i Falkenberg arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi på Byggbröderna i Falkenberg arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 samt ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2004.

Miljömässig hållbarhet

13 Bekämpa klimatförändringarna

Hållbarhet hos Byggbröderna i falkenberg

I vårt arbete verkar vi för att förebygga föroreningar och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vi ser oss som ett modernt företag och har som krav att aktivt arbeta med miljöarbete och är en viktig del i verksamheten. Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande på miljöpåverkan. Kretsloppstänkande är självklart för oss och vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av miljöpåverkan.

Vi på ByggBröderna ser vårt miljöarbete som en hjälp att nå en ständig förbättring av den påverkan vårt företag har på den yttre miljön. Vid beställningar av material och val av produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter och vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion för att minska spill och återvinning är en naturlig del av vår verksamhet.

För avfall tillämpas källsortering enligt kommunala riktlinjer. För material som är möjligt att återanvända och effektivisera våra processer för ökade användningsområden för att minska materialet i ett projekt för att motverka åtgången på materialet. Vi har kärl för olika avfallstyper som finns uppställda på vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med våra rutiner att återvinningen av materialet ska finnas och hålla god ordning och reda.  

Social Hållbarhet

 5 Jämställdhet - Moderna arbetsplatser speglar samhället

Hållbarhet hos ByggBröderna i Falkenberg

Byggbröderna i Falkenberg arbetar aktivt i ämnet för att främja balans mellan kvinnor och män i alla delar av företaget och uppfattas av medarbetare som ett jämställt företag.

Byggbröderna har tydliga mål emot könsdiskriminering och arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. I samband med rekrytering arbetar vi aktivt och ser positiv utveckling. Kvinnors förutsättningar för karriär och framgång är väldigt hög på Byggbröderna. Idag har vi en majoritet i arbetsledningen som är kvinnor.

Ekonomisk Hållbarhet

12 Hållbar konsumtion och produktion - Hållbarhetsprestanda är viktigt

Hållbarhet hos Byggbröderna i Falkenberg

Vi arbetar för att ha god kontroll över våra samtliga produkter i verksamheten och hur vi hanterar vad gäller kemiskt innehåll, krav avseende sociala aspekter och miljöprestanda.

För att nå målet arbetar vi med att systematisera dokumentationen och utveckla redovisningen av våra produkters hållbarhetsprestanda och att sätta tydliga hållbarhetskrav och gör kontroller i värdekedjan. Arbetar för att våra egna produkter ska finnas med i databaser som vår kund använder, exempelvis Byggvarubedömningen.

Effektivisera transportleveranser, Cirkulär ekonomi

Våra godstransporter anlitar vi både speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods. Samt optimerade körningar i vår egen verksamhet med våra bilar. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Bygg Bröderna i Falkenberg arbetar med egenkontroller på färdiga produkter innan levereras till kunden för att fastställa att produkten är godkänd innan leverans.